«Фарёди хомўш»

Торнигори Маликнеъмат

Имлоро дигаргун бояд кард


Чаро  ба  расмулхати  ниёгон  нагузаштем?

Ба  туфайли  бозтобии  офтоби  истиклолият  хамаи  пахлухои  хаёти ичтимоии  мардуми  точик  ба  худ  ранги  милли  гирифт.    Тарзи  гуфтор, рафтор  ва  пиндор:  хама  точикона  шуд.  Танхо  имлои  нав  аз  ин  доира берун  монд. Ахли  зиёиёни  миллат  нигарони  бар  он  доштанд,  ки  акнун ба    расмулхати   ниёгон-алифбои  арабиасос  мегузарем.  Зеро,  ки  таъри- хи  хазорсолаи  мо  махз  бо  хамин  хат  навишта  шудааст. Сониян ,  мо  бо хамзабонони  худ  Эрон  ва  Афгонистон  иртиботи  хаккони  пайдо  мекар- дем.  Маро  вокеае  пеши  назар   омад. Накби  «Истиклол»  ба  истифода  до- да  мешуду  дар  баромадгохи  он  бо  ду  хат:  араби  ва  кирилли  айни  як муддао   хаккоки  ёфта  буд. Хол  он,  ки  хар  ду  чониб,  хам  точикон  ва хам  эрониён   сохиби  забони  ягона  буданд  ва  мешуд,  ки  танхо  бо  як хат  матлаби  худро  арз  кунанд.   Баъдан,  хати  араби  нисбат  ба  хати  ки рилли  хеле  бартари  дорад. Аввал  он,  ки  хати  ниёгонамон  аз  рост  ба чап  навишта  мешавад  ва  сояи  дасти  мо  руйи  харф  намеафтад.   Дигар ин  ки  харфхои  он  чандон  печутобе  надоранд,  чунонки  дар  алифбои  ру си  хаст. Солисан,  шумораи  харфхо  дар  алифбои  ниёгон-32  ва  кирилли 35-то  хаст. Омухтани  32 харф  албатта  осонтар  хохад  буд. Ба  чуз  ин  дар алифбои  араби  харфхои  хурду  калон  ва  аломатхои  китобат  вучуд  надо ранд,  ки  ин  хам  омузишро  хеле  осон  мекунад.  Аз  хама  асосиаш  он,  ки дар  холи  ба  алифбои  арабиасос  гузаштан   хуруфи  компютериро  аз  хам- забонони  худ  мегирифтем  ва  дар  шабакаи  Интернет  бо  онхо  хамсадо мешудем 

  «Йотбарсархо»  барои  ки  даркоранд?  

     Мо  дар  алифбои  «тухфакарда»-и  бародарони  русамон  мондем. Ле кин  мушкилихои  таълими  ин  алифборо  танхо  омузгоре  медонад,  ки ба  бачахои  синфи  як  дарс  дода  бошад.Шаклхои  чопию  дафтарии  ху- руфи  ин  алифбо  як  мушкили,  печутоби  харфхои  хурду  калон  мушки лии  дигар. Аз  болои  ин  зам  шудани  аломатхои  нукта,  вергул,  нукта- вергул,  дунукта,  сенукта, бисёрнукта, савол,  хитоб,  аломати  баён,  ноху- нак,  кавс,  тире,  нимтире…аз  хама  бадтар  таълими  «йотбарсархо» хав салаи  талабаро  кунд  ва  раванди  омузишро  безавк  мегардонад.  Хар  ка се  хам  бошад,  фикр  мекунад,  ки  «йотбарсархо»  барои  ки  даркоранд? Дар  холе,  ки  метавон  «й»ро  бо  «а»  пайваста  овози  овози  «йа»  хосил кунем,  «я»   чи  даркор?      Ваrте  ки  дар  мактаб  ба  талаба  мегeед,  ки  «Яхё»  навис,  вай  менависад: «Йахйо». Чунки  савrи  табии  уро  ба  чунин навиштан   водор  менамояд.  Пас  чи  олимони  моро  мачбур  кард,  ки  дар имло  «йотбарсархо»-ро  нигох  дошта   шумораи  харфхоро  зиёд  намоянд ва  дар  чодаи  омузиш  барои  фарзандони  худ  мушкили    эчод  кунанд? Агар  ба  имло  амик  назар  бикунем,  бисёр  xихатхои  онро  хануз   хам   метавонем  мухтасар  кард.  Ин   хам  дар  холе, ки  агар  аз  алифбои  руси ба  пурраги  дил  канда  натавонем.  Лекин,  биёед,  боре  аз  руйи  инсоф фикр  бикунем,  ин  алифборо,  гайр  аз  худи  мо,  дигар  ки  фахмидан  ме тавонад? Рус  мегуяд,  ки  харф-харфи  мо,  лекин  матнаш  бегона. Онро  фахмида  намешавад. Эрони  ба  ин  алифбо  ошно  нест.  Дигар  дар  калам рави  собик  Иттиходи  Шурави   миллате  ба  ин  харфхо  наменависад. Пас мо  ноилоч  дар  бунбасти  иттилоъи  карор  хохем  гирифт.     . Дар  такя  бо  далелхои  боло метавонем   мо  аз  харфхои  зиёдатии  «ё», «я» ва  «ю»  даст  кашида, микдори  хуруфи  алифбои  чориро  то  32  биоварем.                     

  «Э»-и  «элак»  ва  «е»-и  «елим»

  Ё  бигирем  ин  ду  харфи  дигарро.  Дар  алифбои  имруза  як  овози  «е»-ро бо  ду  харфи  гуногун :  «э»  ва  «е»  ифода  кардан  чи  лозим? Мумкин  баъ- зехо  суол  кунанд,  ки  пас  калимахои  «Электрик»  ва  «Елим»-ро    чи  гу- на  нависем? Аввал  он  ки  ин  калимот  аслан  тоxики  нестанд. Сониян ,  аз навиштани  ин  калимахо  ба  тарики  «Електрик»  ё  «Йелим»  осмон  омада ба  замин  намечаспад.  Дар  замонаш  ачнабиён  номхои  зебои  точикии Мастчохро -Матча,  Фархорро- Пархар  ва  Хоругро  Хорог  мегуфтанду ме- навиштанд  ва  хеч  гапе  намешуд…Хулласи  калом,  андешаи  мо  чунин аст,  ки  аз  хар  ду  ин  харф  якеашро  интихоб  намоем,  кифоя  аст. Бад  ин васила  аз  алифбои  хозира  боз  як  харфи  дигар  кам  гардида,   шумораи хуруф  ба  31  фуруд  меояд  Ва  омухтани  алифбо  осонтар  мегардад.

  Муаммои  «У»-и  дароз  ва  «И»-и  заданок …  

   Дерест,  ки  андешае   моро  ором  намегузорад.Муаммои  У-и  дароз  ва И-и  заданок. Ангушти  хайрат  мегазем,  ки  чи   касе  ин  муаммохоро  их- тироъ  карда?  Чаро   дар  минтакахои  шимол  махз  «куза»-ро  «кюза», «Кулоб»- ро «Кюлоб»,  «хурд»-ро  «хюрд»  ва  «чуй»-ро  «чюй»  талаффуз  мекунанд? Ин  нуксони  баён  ва  тахрифи  садо  чаро  вориди  имло  гардидааст? Хол он  ки  дар  мамолики  хамзабони  мо  мисли    Эрон  ва  Афгонистон  ва  дар аксар  манотики   Точикистон,  мисли  Мастчох,  тамоми  вилояти  Хатлон ва  хамагии  Бадахшон  ин  гуна  талаффуз  вучуд  надорад.  Асосан  истифо даи  иборае  мисли  «У-и  заданок»  нодуруст  аст.  Фикри  мо  дар  ин  бобат чунин  аст,  ки   хар  дуи  ин  харф ,  яъне  хам  «У»- заданок  ва  хам  «И»-и заданок    аз  дохили алифбои  имруза  хорич  карда  шаванд.    Зеро  ки  ба  ин  ду  харф  эхтиёче нест. Агар  хадафи  мо  навиштани  у-и  дароз  ё   и-и  дароз  бошад,    айни  хамон  харфро  як  бори  дигар  навиштан  даркору  халос.      Барои  мисол: «Куулоб»   ё   «Айнии».  Ба  ин  восита  боз  ду  харфи  дигар  аз  алифбо  кам шуда,  адади  хуруф  ба  29  мерасад.  Ин  гуна  баёни  имло  шабех  ба  таш дид   дар  хамсадохо  хохад  буд.

  «Худо»-ро  бо  харфи  калон  навиштан  гунох  аст?

                  Хамагон  хабар  доранд,  ки  дар  хатхои  ниёгони  мо, чи  мехи чи  сугди  ва  чи  араби  харфхои  хурду  калон  вучуд  надоштанд.  Чун  ин «эъчоз»  бофтаву  тофтаи  маданияти  аврупоист,  бигузоред,  бо  сохибона шон  монад.  Зеро  истифодаи  «хурди»  ё  «калони»  дар  харф,  гайр  аз  эчо ди  мушкил,  дигар  самаре  бор  намеоварад. Ончунон  ки  дар  шариати  гар- рои  мухаммади    истилоии  «Человек  с  большим  буквом»   вучуд  надорад, рахо  накунед, ки  харфхо  хурду  калон  бошанд.                        Масъулин  дар  имлои  имруза  талаб  кардаанд,  ки  исми  «Худо»-ро  бо  харфи  калон  нависанд.  Бо  ин  амал  хаёл  кардаанд,  ки  нисбат ба  офаридгор  эхтироме  ба  чо  овардаанд.     Аммо  афсус,  ки  ин амал   дар  мукобили  худованд  як  навъ  варзидани …куфр  хам  мебошад.   Дар  каломи  худо ,  дар  сураи  «Ихлос»  гуфта  шудааст,  ки  «Аллоху  самад»,  яъне  худо  бениёз  аст. Пас  чаро  мураттибони имло  гумон  кардаанд,  ки  худо  эхтиёч  дорад,  бар  он  ки  номи  уро  бо харфи  калон  нависанд?                     Андеша  ва  орои  мо  дар  бораи   харфхои  хурду  калон  он  аст,  ки харфи  калон  факат  дар  аввали  чумла  боки  монаду  бас.     Истифодаи  он хатто   дар  исмхои  хос  низ  маън  карда  шавад .Бигузоред,  мардум  вучуди исми  хосро ,  мисле  ки  дар  хати  ниёгон  хаст,  аз  мантик  ба  хисси  зоти дарк  намоянд.              

   Харфхои  чопи  як  бало,  харфхои  дафтари  балои  дигар…

               Вазифаи  мукаддаси  олимони  забоншинос  он  аст,  ки  раванди омузиши    забони  миллатро  барои  хаммиллатон  сабук  ва  оммафахм  гар- донанд.   Намебинед ,  ки   забони  англиси  то  кадом  дарача  чахонро  тас хир  карда  истодааст?  Чи  воситахоеро  барои  омузиши  ин  забон  исти фода  намебаранд.  Хати  хитоихо   ба  истилох  «иероглиф»  аз  чопи  то дастнавис  чандон  тафрика  надорад.  Аммо  омузгорони  мо  хангоми  таъ- лими  савод   ба  мушкилии  харфхои  чопи  ва  дафтари  дучор  меоянд.Бай- ни  ин  ду  намуди  харф  тафовут  аз  замин  то  осмон  аст.    Дигар  ин  ки омузгори  точик  ду  бор  ба  хонандагон  таълими  хат  медихад.  Аввал  ху руфи  чопиро  ба  хонандагон  меомузад. Хануз  ин  омузиш  дар  тафаккури  хонанда  накш  набаста  мушкили  дигаре  пеш  меояд.     Омузиши  шакли дастнависи  харфхо. Пас  чаро  мо  хамеша  иддао  мекунем,  ки  хонандаи  точик  кундзехн  ва   камсавод?    Магар  ин  худ  сабабгори  кундзехни  ва камсаводи  намешавад?   Магар  намешавад,  чорае  чуем,  ки  ин  мушкилот халлу  фасл  гардад?   Олимони  мо  пас   ба  кадом  кор  овораанд?     

 Аз  аломатхои  китобати  кадомаш  монад ?

           Коидахои  имлои  имрузаи  забони точики , мутаассифона, пур  аз аломатхои  худаву  бехуда  аст.  Аломатхои  нукта,  вергул,  савол,  хитоб, нукта-вергул, дунукта,  сенукта,  бисёрнукта, ду-савол,  се-савол,  ду-хитоб, се-хитоб,  нохунак,  кавс,зада ,  баён, сархат.. ин  хама  хоси забони  точики  нест.  Бигузор  хонандаи  точик  аз  руи  фаросат  дар  матн  чойи  истро  мантикан  дарёбад. Дар  он  холат  истифодаи  вергул  лозим  нахохад  шуд. Сархат  танхо  барои  хусни  зохирии  матн  ( он  хам  агар  матне  аз  хуруфи кирилли  бошад)  хизмат  хохад  карду  бас. Пас  истифодаи  чузъиёте  чун сархат  чандон  зарурият  нахохад  дошт.  Матн  боисти,  ки  хонандаро  ба фикр  кардан  водор  намояд. На  чунон,  ки  хама  аломатро  гузорем,  то  до- над,  ки  ин  яке  мепурсаду(чумлаи  саволи)  ва  он  дигаре  хитоб  мекунад. (чумлаи  хитоби).  Аз  ин  чихат  мо  бар  онем,  ки  аз  бахри  аломатхои  бе- худаи  зиёде  баромада,  танхо  аломати  нуктаро  барои  корбаст  дар  имло ичоза  бидихем,  ки  ин кофист.  Вагарна  худ,  ки  омузгори  ин  тахассус хастем  ва  тайи  си  сол  аст, ба  хонандагон  аз  имло  дарс  мегуем,   медонем,  ки  донотарин  фард  хам  наметавонад,  чихати  касрати  аломатхои  китобат  содатарин  матнро  боре  хам  бехато  нависад.   Пас  чи  чои  гила  аз  хонандаи паси  курсихои  мактаб  ё  донишчуйи  толорхои  донишгох?        Аз  ин  мушкили буд,  ки  боре  аз  муаллимони  мактабхои  як  нохия  барои ташхиси  саводноки  диктант  гирифтем  ва  бадбахтона  аксариятро  натича  бахои   бад  буд.

 Мавкеи  зада  ва  ташдид

            Бузургони  адаби  точик  хамеша  сар  ба  савдои  он  доштанд,  ки забони  модарии  худро  дур  аз  олудаги  ва  дар  вазъияти  солим   ни- гох  доранд. Барои  хамин  хам  имруз  бар  хама  мутакаллимон  ин  нук- та  ошкор  аст,  ки  забони  точики  ширинтару  хушсадотар  аз  соири  забонхои  олам аст.             Хануз  дар  аввали  карни  20  устод  Садриддин  Айни  ва  хамсафо- наш  тархи  тозаи  хадди  забони  точикиро  дар  ахди  муосир  дар  такя  аз алфози  ахли   кухистон  фарохам  оварда , бад — ин  васила  ин  забони  мур даистодаро  чони  дубора  бахшид.  Барои  меъёри  забони  точики  вожа хоеро  интихоб  намуд,  ки  дар  минтакахои  фарох  мавриди  истифода  ка- рор  дошта ,  маъмул  дар  ахди  кадим  ва  хушохангу  дилнишин  бошанд. Замона  Махмуди  Вохид  барин  ровиёнеро  сари  кор  овард,  ки  лахни  но би  точикиро   дар  олам  мунташир  месохтанд.  Аммо  акнун  нафархое  худ- ро  шоир  ё  рови  пиндошта  шеъри  точикиро  чунон  барuалат   ва  нохин- чор  мехонанд,  ва  аз  оддитарин  кавонини  аруз   ого{и  надоранд.Баъзан ин  хонишхои  дагал  аз  радио  ва  телевизиони   точик  низ  садо  медиханд. Хусусан  задаро  дар  феълхои   «  мехОнам»,  «мегУям»,  «мерАвам»  ноду- руст   талаффуз  мекунанд. Боисти,  ки  ин  феълхо  чунин  хонда  шаванд: «мЕхонам»,  «мЕгуям»,  «мЕравам».           Ё  бигирем  вожахои   арабии   «назария»  ва  «амалия»-ро , ки  дар  забони  имрузаи  мо  хеле  мустаъмаланд.  Бархе  нотикони  хасаки  нафах- мида  ин  вожахоро   шабехан  ба  таклиди  руси  «назАрия» ва  «амАлия» талаффуз  мекунанд,  ки  мутлако  нодуруст  аст.                  Дар  минтахахои  чануби  Точикистон   хамсадохои  мушаддадро умуман  талаффуз  намекунанд.  Мисли  он  ки  «арра»-ро  «ара»,  «амма»- ро  «ама»,  «мушавваш»-ро  «мушаваш»  мегуянд,  ки  арзиши  калимаро паст  мекунад.

         Хадди  миёни  шевахои  гуфтугу  ва  забони  адаби  то  кучост?    

           Дар  каламрави  Точикистон  кариб  хар  як  махал  ва  манотик  бо лахчаву  шеваи  хос  харф  мезананд.  Дар  тарики  гуфтугу  хар  яке  аз  ин махалхо  ва  манотик  дар  худудхои  худ  сохибихтиёранд. Аммо  забони давлатии  Точикистон – забони  адабии  точик  аст,  ки  аз  аносири  рехта, оммафахм  ва  вожахои  мустаъмалу    таърихии    ин  лахчаву  шевахо  тар- киб  ёфтааст.Вазифаи  мо  он  аст,  ки  нисбат  ба  он  арч  гузорем  ва  онро покиза  нигох  дорем.  Аз  ин  сабаб  хам  набояд,  ки  дар  радио  ва  теле- визион,  театру  синамо,  рузномаву  мачаллот   ва  мачлисхову  гуфтугузор- хо  унсурхои  лахча  ё   шеваи   ин  ё  он  махал  рох  ёбад   Мутасаддии  ин кор  ё  бунёди  забони  точики,  ё  xамъияти  «Дониш»,  ё  бигузоред,  ба  ис тилох  «Сензура»-е  амал  кунад,  ки  садди  рохи  ин  бенизомихо  бошад. Вагарна  имруз  «Хандинкамон»  ё  «Гарибшо-компания»  барин  гуруххои мазхака    «мо  мардумро  механдонем»-гуфта  ё  ба  шеваи  шимоли  Точи- кистон, ё  ба  лахчаи  чануб  сухан  меронанд,  ки  ин  нисбати  забони  ада- бии  точик  нихояти  бехурматист.   Худи  хамин  унвони  театр-студия- «Хандинкамон»  бемантик  ва  ночаспон  аст.   Вале  чандин  сол  аст,  ки Шабакаи  аввали  телевизиони  точик  шарм  надошта   ин  номи  бемантик- ро  реклама  мекунад.  Номи    «Гарибшо-компания»  хам  мувофики  мат- лаб  нест. Таркиби  «шо»  шевагист  ва намуди  кабулшудаи  адабиаш «шох» мебошад.  Хачв  ва  мазохика  хам  бояд  дар  асоси  меъёри  забони  адаби сурат  гирад.             Имруз  ба  шарофати  пешрафти   техника  барои  тахияи  китобхо, тарчумаи  филмхо  имконоти  зиёде  фарохам  омада.Кариб  хар  як  нафар метавонад  студияи  хоси  худ  ё  матбааи  худро  дошта  бошад. Лекин  ин маънии  онро  надорад,  ки  аз  хадди  забони  адабии  точик  тачовуз  ку нем  ва  мултфилми  «Шрек»-ро  бо  забони  гуфтугуи  тарчума  намоему филми  «Самаки  айёр»-ро  бо  шеваи  бадахшони.             Вакти  он  расидааст,  ки хар  як  фарди  баорияти  точик  барои бех дошти  забони  модарии  худ  талош  биварзад. Зеро  забони  мо  асоситарин рукни  миллати  мост.

Реклама

Июль 25, 2010 - Posted by | Имло, Инсон, Интернет, Ирон, Ирфон, Маликнеъмат, Мушкилот, Назм, Нигох, Точикистон, Фарханг ва адабиёт, Худо, Худошиноси, Худшиноси, Шахсият, identity, Iran, Poet

2 комментария »

  1. Khelo article-i umda va talabi ruzgor ast. Ba fikri man, ki mo avvalan boyad zaboni tojikii kheshro toza nigoh dorem. Dar zaboni khattiamon kalimahoy iborahoi ziyodi ajnabi ziyod shuda istodaand. Dar khaqiqat zaboni tojikii mo zaboni Rudakiyu Ainiyu Tursunzodah meboshad. Yak tasavvur namoyed, ki chande az ommai oddi in navishtajoti shumoro fahmidaast? Guzashtan ba imloi arabi khele garon ast; in tashabbus, na tanho az tarafi moloiyavi, balki az tarafi psikholojee niz mushkiloti ziyodero khohad ovard. Ba ghair az in, farqiyati bayni zaboni adabi va lahjahoi ziyodi tojiki khelo ham ziyod ast.

    комментарий от Tajikistan | Июль 26, 2010 | Ответить

  2. салом мухтарам. аммо тамоман рад кардани шевахои точики ба фикри ман нодуруст мебошад. чунки онхо бойигарии милли мо точикон махсуб мешаванд. бе онхо забони точики бисёр хам хушки холи ба назар мерасад.

    комментарий от Akobir | Июль 28, 2010 | Ответить


Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: