«Фарёди хомўш»

Торнигори Маликнеъмат

Аз рўзгори нақшбандиён


Чанд  руз  кабл  донишманди  данияги,  доктори  улуми   фалсафа,  профессори  Донишгохи   антропология,  этнография  ва  лингвистикаи  шахри  Орхус – Мария  Элизабет  Лу мехмони  диёри  мо буд.  Номбурда  мухаккики  бахши  тасаввуф, бахусус  тарикати  наrшбандист  ва   дар  ин  мавзуъ  китобе  тахти  унвони  «Тарвичи  ислом дар  Осиёи  Вусто  баъд  аз    инкирози  Шурави»  низ  тахия  кардааст.

У  бо  яке  аз  мухаккикони  рузгори  наrшбандиён,  олим  ва  шоир- Маликнеъмат  сари  ин  масъала  сухбате  орост,  ки  мухтавои  онро  пешкаши  хонандагони  гироми  мегардонем.

Мария  Лу ; —  Ба  мо  иттилоъ  доданд,  ки  шумо  аз  рузгори  накшбандиён  огохи  доред…

Маликнеъмат; —  «Накшбандия»  мавзуи  рисолаи  номзадии  ман  аст.

Мария  Лу ;- Пас  мо  якин  ба  чои  хостаи  худ омадаем.Лутф  фармоеду  бигуед,  ки  маънии  вожаи  «Накшбанд»  чист? Маликнеъмат; —  Ин  лафзи  точики  аст. Ба  номи  яке  аз

саромадони  ин  тоифа  -Шайх Бахоуддини  Накшбанд  иртибот  до

рад. Зеро  обову  ачдоди  ин  бузургвор  ба  касби  накшбандии  ма-

тоъ  иштигол  доштанд. Лекин  дар  тасаввуф ин  вожа  ба  ранги

дигар,  «накш  бастани  номи  худо  дар  дил» чилва  мекунад. Маъ-

ниаш  дар  ин  байти  вижа  хувайдост;

Эй  бародар,  дар  тарики  накшбанд,

Зикри  хакро  дар  дили  худ  накш  банд.

Мария  Лу ;- Кадом  симохои  машхури  ин  тарикатро

номбар  карда  метавонед?

Маликнеъмат; —  Боязиди  Бастоми, Абулхасани  Харако-

ни, Хоча  Юсуфи  Хамадони, Абдулхолики  Гиждувони, Хоча  Ори-

фи  Ревгари, Хоча  Алии  Рометани, Мир  Саид  Кулол, Шайх Бахо-

уддини  Накшбанд, Ахмади Ясави, Алоуддини  Аттор, Мавлоно

Яъкуби  Чархи, Хоча  Ахрори  Вали, Абдурахмони  Чоми , Абдул-

аввал, Абдулгафури  Лори, Хиндухочаи  Туркистони,   Махдуми

Аъзами  Дажбеди, Машраби  Намангони, Суфи  Оллохёр…

Мария  Лу ;- Муташаккирам…Принсипхои  асосии  тари-

кати  накшбанди  кадомхоянд?

Маликнеъмат; —  Дар  ибтидо  чахор  принсип  корбаст ме-

шуд;  1.Хуш  дар  дам 2.Назар  бар  кадам.3.Сафар  дар  ватан 4.Хил-

ват  дар  анчуман. Сипас  дар  ахди  Абдулхолики  Гиждувони  ва

замони  минбаъд  чахори  дигар  бар  инхо  афзуда  шуд ;5.Ёд-

кард  6.Ёддошт. 7.Нигахдошт. 8.Бозгашт. Аз  он  пас  боз  се  прин-

сипи  дигар  бар  инхо  илова  гардид  ва  дар  мачмуъ  ба  ёздах  ра-

сиданд:  9.Вукуфи  калби. 10.Вукуфи  замони.  11.Вукуфи  адади. Аз

он  ахд  то  ба  замони  мо  боз  як  шарти  нав  зиёд  шуд,  ки  он

«Дил  ба  ёр,  даст  ба  кор»  мебошад.

Мария  Лу ;- Хеле  мамнунам, ого. Акнун  бигуед,  ки

«Хуш  дар  дам»  чи  маъно  дорад?

Маликнеъмат; —  «Хуш  дар  дам»  чунин  маъни  дорад,

ки   бояд   хар  нафасеро,  ки  ба  дарун  мекашем  ва  мебарорем,

бе  ёди  худо  набошад  ва  хангоми  нафаскаши  гафлат  дар  мо

руй  надихад. Ва  хамеша  дар  мутобикат  бо  хушёри  хуши  мо

дар  дами  мо  бошад.

Мария  Лу ;- Мехостам  ибораи  «Хилват  дар  анчуман»

ро  низ  шарх  дихед.

Маликнеъмат; —  «Хилват  дар  анчуман» — яъне  дар  миё-

ни  чамоат  танхо  будан. Агар  соддатар  бигуем,  ба  зохир  дар

миёни  мардум  будан,  вале  ба  ботин  ёд  ба  худо  доштан.

Мария  Лу ;- Аз  гуфтаи  шумо  чунин  рамуз  гирифтам,

ки  мехохед  гуфтан; «Танхои  аз  чамоат  авлотар  аст.»

Маликнеъмат; —  Не,  харгиз  не! Инсон  мавчудест,  ки

бидуни  чамоат  наметавонад  арзи  вучуд  кунад. Сониян,  шариати

ислом  хамеша  таrозои  иттиходро  дорад, мисли  намози  чамоъат,

намози  чумъа,  таровех, намозхои  ид, намозхои  арафа  ва  гайра.

Аммо  мусаллам  он  аст,  ки  чун  мардум  дар  гирудору  ташвиши

зиндаги  меафтанд,  худоро  аз  ёд  мебароранд. Мисле,  ки  дар  бо-

зор. Аз  ин  боис  аст,  ки  накшбандиён  «Хилват  дар  анчуман»

барин чораеро  сари  кор  овардаанд.

Мария  Лу ;- Мунфаилам  аз  он,  ки  шуморо  нодуруст

фахмидаам.  Дар  муддате,  ки  ду  маротиба  дар  Бухоро  будам,

аз  забони  мардум  бисёр  мешунидам,  ки  мегуфтанд; «Вукуфи

адади». Мехостам,  ин  дурдонаи  лафзи  дариро  низ шарх  дихед.

Маликнеъмат; —  «Вукуфи  адади»  яке  аз  шартхои  хоси

тарикати  накшбанди  ба  хисоб  меравад,  ки  дар  он  риояи  адад

хатмист.  Дар  он  зокир  аз  чанбаи  математики  ба  худо  наздик

мешавад. Яъне   нафасро  дар  зери  шикам  банд  карда,  дар  шу-

мори   ададхои  ток,  ки  ишора  ба  ягонагии  худост,  калимаи

тайибаро  аз  1  то  21  маротиба  ба  забон  меорад. Аммо  чунон

бояд кард,  ки  нафас  бисёр  дар  дарун  шак  нашавад  ва  бехуди

руй  надихад, то  сурати  аслии  худо  дар  оинаи  хотир  бадидор

гардад.

Мария  Лу ;- Бисёр  ачиб  аст. Дар  хайратам  аз  шунида-

ни  ин  гуна  суханхо.  Мехохам  бипурсам  аз  шумо,  ки  мавкеи

«зикр»  дар  тарики  наrшбандиён  чи  гунааст?

Маликнеъмат; —  Хеле  олист, хонум. Балки  асос  ва  пой-

девори  ин  тарика  зикр  аст.  Ин  вожа  аз  «Куръон»  маншаъ

мегирад,  ки  гуфтааст; «Ё  айюллазина  оману! Зкуруллоха  зик-

ран  касиран.»(Эй  ононе,  ки  имон  доред.Ёд  кунед  номи  худо-

ро  бисёр). «Зикр» -ин  ёд  кардани  номи  худост. Зикр  дар  тари-

кат ду  гуна  аст: 1.Зикри  забон (алония, ошкоро), 2.Зикри  дил

(хуфия).

Мария  Лу ;- Зикр  чи  гуна  бояд  гуфта  шавад  ва  натичаи  он  чист?

Маликнеъмат; —   Зикрро  метавон  аз  номхои  худованд –

асмоъулхусно, калимоти  дини  ва  сурахои  Куръон  вазифа  кард.

Хадди  акали  шумораи  зикр  33  маротиба  ва  хадди  аксар  то

даме,  ки  забон  монда  шавад  ва  зикр  ба  дил  гузарад. Нати-

чаи  зикр  хамин  хохад  буд,  ки  дар  интихо  зокир  ба  мархалае

мерасад,  ки  он  «робита  бо  гайб» («экстаза»)  ном  дорад.  Дар  ин  мархала  инсон  метавонад  ба  аносири  олами  гайб  робита  пайдо кунад.  «Хузур»  ва  «гайбат»-е,  ки  суфиён  мегуянд,  хамин  аст.

Мария  Лу ;- «Суфиён»  гуфтеду  саволе  ба  хотирам  расид.  Барои  чи   исломи  расми   нисбат  ба  суфиён  хушбин  нест?

Маликнеъмат; —  Маъзарат  мехохам,  хонум. Ба  шумо

бояд  бигуям,ки ислом расми ё uайрирасми  намешавад. Он  барои

мо ягона  ва  мукаддас  аст.  Сониян,  танхо  нафароне  тасаввуфро

кабул  намедоранд,  ки  аз  мохияти  он  огох  нестанд. Кирдори

ин  гурухи  акал  шабе{и  масали  «Рубох    ва  ангур»  аст; Рубох

ба  боге  даромад,  ки  ангурхо  пухта  буданд. Харчанд  чахид,

ангур  натавонист  ба  даст  овард. Чуз  ин  намонд,  ки  бигуяд;

«Ангур  хануз  хом  аст.». Дуруст  аст,  ки  ангезахое  мухолиф

дар  интикоди  а{ли  тасаввуф  ахёнан  миёни  нигоштахо гохе

бадид  меоянд,  мисли  ин  ки;

Мегуфт  дар  биёбон  ринди  духулдарида,

Суфи  худо  надорад,  у   нест  офарида.

Мария  Лу ;- Муташаккирам,  оuо.  Ба  суоли  ни{оии

банда  посухе,  мехохам,  ки  бидихед. Бо  ин  хама  иртифоъи  ан-

деша , ки  доред,  худро  суфи  мехисобед  ё на?

Маликнеъмат; — На!  Харгиз  эхтиёче  бар  суфи  будан

надоштаам.  Ман  як  нафар  зиёии  замони  худам,  ки  талаби  шух

рат  берун  аз  андешаву  орои  ман  аст.  Ман  бехтар  медонам,  он-

ро  галстуке  дар  пирохани  харир  биёвезаму  паси  мизхои  мактаб

ба  фарзандони  мардум  дарси  адаб  бидихам.

Мария  Лу ;- Сипосгузорам!

Аз  «Вароруд»                                                                        Сухбатнигор ;  Х.Абдурашид.

Реклама

Июль 21, 2010 - Posted by | Culture, Зиндагй, Инсон, Ирфон, Маликнеъмат, Мария Элизабет Лу, Маснавии навū, Мастчох, Назм, Накшбандия, Тасаввуф, Точикистон, Фарханг ва адабиёт, Хикоя, Худошиноси, Худшиноси, Шахсият, identity, Iran, Mavlono

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: