«Фарёди хомўш»

Торнигори Маликнеъмат

Дунёи «Букаламун» (Хикояи фантастикй)


(Ба  хотираи  писари  чавонмаргам – Озарнуш)

Ромруз  дар назди  роёна нишаста, охирин  ихтироъи нави  худ  «Магас»-и электрониро халлу фасл мекард. «Магас»-и электрони дастгохе буд  худкор ва парвозкунанда. Сараввал  Ромруз ба у «микроробот» ном  гузошт, вале чун ин дастгох шабех ба пашша сохта шуда буд, номашро дигар кард: «Магаси электрони». Вазифаи ин дастгох муоина ва тачассус буд.Ромруз микронакшаи амали онро чунон сохта буд, ки мавзеи чойгиршавии  ашёро худ мустакилона пайгири ва дарёфт менамуд.Ва сурати вазъи ашёро тавассути зарранаворгир ба маркази идора ва иттилоот, ки  назди Ромруз карор дошт, мефиристод.

Холо, аз чониби Ромруз танхо хамин кадар кор монда буд,ки «магаси электрони»-ро «зинда» кунад  ва онро ба самти пешбинишуда фиристад.Ба хамин маќсад аз даруни кутии пур аз «магас»-хои бечон, ки аз пластика сохта шуда буданд, якеро гирифта ба руи миз гузошт. Чун бо мавчфиристонандаи фосилави барномаи амалиётро фиристод, «магас» онро эхсос ва кабул намуд.Аввал, чашмхои сунъии «магас» бо оташакхои сабзгун  даргирифтанд, сипас чунбида ба пой рост шуд ва нихоят болхояшро бодбараквор афшонда барои парвоз омода гардид.

Ромруз  тугмаеро  аз  навиштафзори  роёна  пахш  карда  буд, ки  сурати  бузурги  «магаси  электрони»  дар  оина  намудор   гардид.  Ба  у чунин  фармон  дода  шуд : >Магаси  электрони>  парвоз  ба  арзу  тули 40о 10/>Парисо> видео>аудио> иттилоот< марказ<Ромруз.

Магаси   электрони  ин  фармонро  дарёфт, кабул  кард  ва  аз  тиреза  ба чои  нишондодашуда  пар  боз  намуд.

———————————

Парисо – ин духтараки  маргуламуй  ва  зебоандом  нихоят  бекарор  буд. Чи кор карданашро  намедонист.Вактхои  охир  чунин  холатхои  ногувор  дар  вай  зуд-зуд  руй  дода  меистод. Ба  худ  мегуфт,  ки  он  айёми  камолот,  ки  мегуянд,  шояд  хамин  бошад? « Ромруз,  Ромруз» — ба  забон  меовард  зери  лаб  Парисо.  У якбора  аз  номи  Ромрузро  ба  забон  оварданаш  хичолат  кашида, худро  мазамматкунон  гуфт: «Парисо!  Девона  шудаи  магар, ки худ  ба  худ  харф  мезани?»

Парисо  дар  сахни  хавлии  озода  ва  бархавои  худашон  бехудона  равуо  мекарду  симои  Ромрузро  аз  мадди  назар  дур  карда  наметавонист. Охир  на  бори  аввал  буд,  ки  Ромрузро  мебинад.Ромруз  аз  синфи  якум  инчониб  шарикдарси  уст. Яъне  чанд  сол  мешавад, ки  хамрох  мехонанд. Аввалхо  Ромруз  як  бачаи  резапайкари  назарногир  ва  оромтабиате  буд.Вале  аз  чи  бошад,  ки  вактхои  охир  диккати  бештари  духтарони  синфро  ба  худ  мекашид. Дар  ин  муддат  Ромруз  ба  як  чавони   тануманд, зебошамоил  ва  диккатчалбкунандае  табдил  ёфт.  Рафтору  кирдораш  асрорнок,  дар  дарсхо  бехуда  гап  намезад.Ба  хар  кас  бо  чехраи  кушод  ва  лабони  хандон  муомила  мекард.Хусусан  бо  духтарон  нихоят  халим  ва  мехрубон  буд.Аз  ин  сабаб  хам  хамаи  хафт  духтари  синф  кушиш  мекарданд,  ки  бо  вай  наздики  чуянд.

Парисо  медонист, ки Ромруз  ба  автомобил  рагбати  беандоза  дорад. Чунки  дар  руи  муковаи  дафтархои  у аксар  сурати  мошинхои  гуногунтамга  дида  мешуд. Дар  навбати  худ  Ромруз  медонист,  ки  Парисо  гулро  дуст  медорад, хоса  гули  мехакро.

Парисо  зеботарин  духтари  синф  буд,  вале  хеч  наметавонист  бо  Ромруз  сари  сухбат  дошта  бошад. Хол  он, ки  дигар  духтарони  синф  бемонеа  ва  озодона  бо  Ромруз  гуфтугузор  менамуданд. Ин  шабу  руз  Парисо  карор  дод,  ки бояд  ба  Ромруз  номаи  ошикона  нависад  ва  аз  эхсосоти  гарми  худ  Ромрузро  вокиф  гардонад. У бо  хамин  максад  когазу  каламро  аз  чузвдон  берун  кашид.

Ромрeз  аз  оинаи  роёна  парвози  магаси  электрониро  идора ва  муоина  мекард.  Магас  аз болои   чандин  хонахои  махал   гузашта,  нихоят  ба  хонаи  сафеди  сафолпуш  наздик  шуд.  Ин  хонаи  ошно – хонаи  Парисо  буд.  Аз  чониби  бог  ба  тирезаи  бози  хучра наздик  шуд.  Дар  оинаи  роёнаи  Ромруз  симои  париёнаи  Парисо  намоён  гардид.ки андешанок  менамуд ва дар  сахни  хона  пешу  кафо  мерафт.  Чун  Парисо  когазу  калам  гирифт, Ромруз  ба  худ  гуфт, ки « Чизе  навиштан  мехохад. Ку  бубинем,  ки  чи  менавишта  бошад?» Магас  наздиктар  омада  болои  китобе  нишаст.Ромруз  чехраи  зебои  Парисоро  тамошо  мекарду  меандешид:

«Парисо!  Медонам,  ки  ба  ман  чизе  гуфтан  мехохи, аммо  истихола  мекуни. Чунки  худи  ман хам  борхо  мехостам  арзи  эхсос  кунам, аммо  чуръатам  кифояги  намекард. Бим  аз  он  доштам,  ки  мабодо  биранчи. Лекин,  эй  Парисо! Орзуи  ягонаи  ман  он  аст,  ки дар  рузи  таваллудат  гули  мехак  хадя  кунам.   Гули  мехаки  одди  не. Гули  мехаки  хассос,  ки  дар  офтоб  хафт  ранг  мегардонад ва  аз  худ  нагхати  хазор  бахор  берун  меоварад.»

Ба  хамин  умеду  орзухои  ширин  Ромруз  аз  чайби  чевон  гули  мехаки  механикии  худсохтаро  берун  овард.  Ромруз  асрори  олами  рангро  вобаста  ба  рушнои  ва  спектр  кашф  карда  буд.Ва  ин  кашфиёти  худро  «букаламун»  ном  ниход,  аз  он  сабаб,  ки  чун  букаламун  метавонист  ранги  ашёро  вобаста  ба  мухит  табдил  дихад. Масалан, гули  мехаки  механикии  вай  дар  заминаи  ранги  сиёх  бо  рангхои  сафед,  зард  ва  нилоби  ва  дар  заминаи  ранги  сафед   бо  рангхои  сурх,  кабуд  ва  нофармон  тачалли  мекард. Инчунин  ин  гули  механики  дар  шаб  чун  чарог  медурахшид  ва  кобилияти  аз  мухит  буи  хуш  чудо  карданро  дошт.Ромруз  ин  кашфиёти  худро дар  мошини  сабукрави  хоричии  худ,  ки  падараш  тухфа  карда  буд,  низ  тачриба  кард.

——————————

Парисо  пушти  каламро  бо  дандонхои  худ  мегазиду  сухане  ба  хотираш намеомад, ки  нависад. Ба  болокории  ин хармагасе  аз  тиреза  даромадаасту  гингоскунон  гох  аз ин  пахлу  ва  гох  аз  пахлуи  дигар  даромада  ба  андешахои  у  халал  мерасонид. Акнун  менависам  гуфта  буд,  ки  овози  модараш  баланд  гардид:

— Парисо!  Духтарам,  чонам. Ба  чи  кор  машгул  хасти,  ки  хеч  овозат  намебарояд.  Азбаски  Парисо  духтари  ягона  дар  оила  буд,  модараш  уро  кор  намефармуд  ва  хамаи  корхоро  худаш  анчом  медод.

— Дарс  тайёр  карда  истодаам,  модарчон!

Бори  аввал  буд,  ки  Парисо  ба  модараш  дуруг  мегуфт.

— Дарс  тайёр  кун,  доноякам,  дарс  тайёр  кун.  Барои  ман  саломат  агар  боши,  шуд  духтарам.

Парисо  нихоят  тамоми  кувваашро  чамъ  карду  ба навиштан  оuоз  намуд:

«Ромрузи  мехрубон! Донистам,  ки  шабу  рузи  ман  бе  ту  маъни  надорад.Дар  нихонхонаи  дил  сухане  доштам,  ки  ба  гуфтан  чуръат  намекардам. Аммо  имруз  он  суханро  аз  дил  берун  овардаам. Ва  мегуям,  ки   ман  туро  дуст  медорам.   Парисои  ту.»

Парисо  когазро  чоркад  карду  дар  байни  варакхои  китоб  гузошт  ва  китоб  дар  даст,  аз  чо  хеста  ба  куча   баромад.

—————————-

Парисо  аз  гармогармии  эхсос  чи  тавр  ба  куча   баромаданашро  надониста  монду  худро  мазаммат  кард,  ки  «Наход  шарм  надошта,  духтар  будани  худро  фаромуш  карда  ба  Ромруз  арзи  мухаббат  куни?»  — мегуфт  ва  мехост  баргардад,   ки  Ромруз  савори  мошин  ногахон  омада  дар  канораш  истод:

— Салом  Парисои   азиз!  Бифармо! Ба  мошини  ман  бинишин,  то  хар  кучо,  ки  хоњи  он  чо  туро  бирасонам. – бо  чехраи  хандон  ба  Парисои  даступогумкарда  мурочиат  кард  Ромруз.

—  Ин  ту  хасти,  Ромруз?  Чунон  ногахони  пайдо  шуди,  ки  гуё  аз  гайб…  Парисо  дари  кафои  мошини  Ромрузро  кушода  бар  он  нишаст.

—  Не  чандон  ногахони  хам  не-ку!  Ту  ки  маро  сурог  мекарди,  ман  худ  омадам,  то  туро  зиёда  аз  ин  захмат  надихам…

— Аз  кучо  медони,  ки  ман  туро  сурог  кардаам? – аз  шарм  лоласон  сурх  шуда  гуфт  Парисо.

— Натанхо  сурог  карданатро,  балки  дар  когази  даруни  китоб  чи  навиштанатро  хам  медонам. – зиракона  табассумкунон  посух  дод  Ромруз.

Сабукрав  мулоим  ва   бесадо  дар  рохи  мумфарш  мехазид.

— Бешухи  мепурсам,  Ромруз!  Ту  чи  тавр  аз  корхои  махфии  ман  вокиф  шуди?  Магар  маро  пайгири  мекарди?

—  Азизам  Парисо! Ман  ин  асрорро  бароят  баъдан  хохам  кушод. Алхол  мехохам,  ки  чун  имруз  рузи  мавлуди  туст,  бароят  тухфае  хадя  кунам.

—Вой,  вой!  — даст  бар чабин  зада  гуфт  Парисо. Вокеан,  имруз  рузи  таваллуди  ман  асту  ман  худ  онро  фаромуш  кардаам. Кучо  шуд  аклу  хуши  ман?

— Мархабо  ба  маликаи  чахони  зебои, Парисо! – Ромруз гули  мехаки пинхонкардаашро  бо  тантана  ба  Парисо  дароз  кард.

— Овах! Гули  меха-а-ак! Чи  хел  зебост! – Парисо  аз  гояти  шуру  шааф  шукуфта  гардид.  Буи  муаттари  гули  мехак  дар  як  дам  солуни  мошинро  пур  кард. Парисо  онро  харисона  мешамид…

—  Акнун  ту  хам  хадяи  пинхон  кардаи  худро  барор… — гуфт  бо ишораи  абру  Ромруз

— Кадом  хадя? — худро  ба  нодони  зад  Парисо, — Ман  хеч  хадя  надорам…

—  Пас  ин  чист? – пурсид  Ромруз  даст  ба  суи  китоби  дар  домани  Парисо  буда  дарозкунон.  Кашмакаш  сар  шуд. Хар  ду  надониста  монданд,  ки  милиса  рафтори  дарунимошинии  онхоро  дида  хуштак  кашид  ва  мошинро  манъ  кардан  хост. Аммо  онхо  босуръат  гузашта  рафтанд. Милиса  низ  дар  мошини  худ  нишаста  аз  кафои  онхо  огози  таъкиб  намуд.

— Охо! Нозири  рох  аз  паи  мо  шуд-ку?  Хайр  хеч  гап  не . Илочашро  меёбем – гуён  Ромруз  аз  тугмахои  бисёри  даруни  сабукрав  якеро  пахш  кард,  ки  дар  он  калимаи  «ноаён»  навишта  шуда  буд. Ва  мошини  босуръат  раванда  якбора  нопадид  гашт.  Мошини  милиса  аз  пахлуи  онхо  гузашта  рафт,  аммо  онхоро  надид. Парисо  дар  хайрат  буд.Ромруз  ба  у  фахмонд,  ки  мошини  у  дар  холати  «ноаён»  карор  дорад. Пас  шарх  дод,  ки  мошини  худро  тавре  сохтааст,  ки  агар  дар  миёни  анбухи  дарахтон  афтад,  рангаш  сабз, агар  дар  канори  девори  сафед  бошад,  рангаш  сафед,хулоса  дар  ихотаи  кадом  ранг,  ки  бошад  хамон  рангро  хохад  гирифт. Бехуда  ин  мошинро  «Букаламун»  ном  накардааст. Агар  хохад,  ноаён  мешавад, мисли  хозир.

Онхо  дар канори  рох  мошинро  ниго  доштанд. Ромруз  вараки  даруни  китобро,  ки  баъди  кашмакашхо  нихоят  ба  даст  оварда  буд,  кушода  хост,  ки  хонад, Парисо:

—  Ромруз  инро  ба  ман  дех,  ин    чизи  дигар  аст – гуфт  ва  хост,  ки  аз  дасти  Ромруз  когазро  гирад,  аммо  Ромруз  хам  кабул  накард  ва  онро  бо  овози  баланд  хондан  гирифт. Парисо  шарм  дошт  ва  бо  дастони  худ  руи  зебо  ва  аз  шарм  тасфидаашро  пушонид…

—————————

Аз  гармии  эхсос  ва  хаячон  саропои  Парисо  дармегирифт. Оташи  дигар  аз  вучуди  Ромруз  аланга  зад. Когаз  аз  дасташ  афтод…  Хар  ду  шуълазанон  ба  хам  печиданд. Шарора  мерехт. Гуё  мошин  месухт  ва  дар  ин  баробар  куча  месухт,  чангал  месухт. Замину  осмон  месухт. Олам  месухт…

—————————-

Вакте  ки  «Букаламун»  ба  гараж  наздик  шуд,  дар  худ  ба  худ  боз  гардид.Баъди  пушонидани  дар   Ромруз  аз  дари  дигар  ба  берун  баромад,  ки  милиса  бо  падараш  манша  дорад.

__ Коидаи  рохро  вайрон  кард. Садои  хуштаки  моро  шунида  наистод.Гайб   зад,  боз  пайдо  шуд.Хозир  аз  паяш  шуда  омадам  ва  дидам,  ки  ана  ба  хамин  гараж  даромад. Ракамаш АО -2828. Кушоед  гаражро. Мебинед,  ки  он  чо  истодааст.

— Шумо  итминони  комил  доред,  ки  мошини  сурогкардаи  шумо  он  чост? – пурсид  падари  Ромруз  аз  милиса.

— Албатта! Ман  ба  чашми  худам  дидам,  ки  ин  чо  даромада  рафт…-  мегуфт  милиса  катъан  ба  суи  гараж  ишора  карда.

—  Мархамат,  мекушоем!- гуфт  падари  Ромруз.

Чун  гаражро  кушоданд,  он  холи  буд  ва  хеч  гуна  мошин  дар  он наменамуд.

—  Худоё!  Девона  шуда  истода  бошам,  ки  дар  назарам  хар чи  менамояд?-  гуён  милиса  гургуркунон  аз  гараж  дур  шуд.

Ромруз,  ки  бозавкона  ин  манзараро  аз  дур  тамошо  мекард, табассумкунон  ба  худ  мегуфт:

— Дунёи  букаламун…

Реклама

Июнь 6, 2010 - Posted by | Зиндагй, Инсон, Маликнеъмат, Марг, Мотам, Назм, Точикистон, Хикоя, фарзанд

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: